Velkommen til idræt og kultur i TJELECENTERET

Klik og find alle vores aktiviteter

Ørum IF vedtægter

Vedtægter
FOR
ØRUM IDRÆTSFORENING
Vedtægtsændring vedtaget ved ordinær generalforsamling d. 28. september 2020
 
 
§ 1 – Navn og hjemsted
Foreningens navn er Ørum Idrætsforening. Dens hjemsted er Ørum i Viborg kommune.

§ 2 – Formål
Foreningens formål er at samle egnens beboere – og især ungdommen – til idræt og andet fælles virke, for i fællesskab at fremme en god og sund udnyttelse af fritiden.

§ 3 – Struktur
stk. 1 Foreningen er medlem af Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI), Dansk Idrætsforbund (DIF), Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF) og Viborg Idrætsråd.
stk. 2 Foreningen ledes af en bestyrelse samt af et udvalg for hver idrætsgren, foreningen omfatter. Aktiviteterne har fælles kasse og kasserer, og er økonomisk ansvarlige over for generalforsamlingen.

§ 4 – Medlemsforhold
stk. 1 Alle interesserede kan optages som aktive medlemmer. Indmeldelse sker til foreningens forskellige udvalg. Optagelse af passive medlemmer og støttemedlemmer sker ved henvendelse til bestyrelsen eller det enkelte udvalg.
stk. 2 Udvalg og bestyrelse kan udelukke et medlem, der i sit forhold til foreningen udviser mangel på loyal optræden og disciplin – dog først når pågældende har haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Udelukkede medlemmer kan ikke kræve kontingentet tilbagebetalt. Ligeledes kan medlemmer, der står i kontingent restance slettes og optages først på ny, når gælden er betalt. Det enkelte udvalg afgør hvor længe et medlem kan stå i restance inden medlemmet slettes, dog max. 3 måneder.

§ 5 – Generalforsamlingen
stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
stk.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned og annonceres med 14 dages varsel.
stk. 3 Dagsorden:
 
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Foreningens regnskab, herunder formueforhold samt godkendelse af kommende års budget.
4. Behandling af indkommende forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (halvdelen)
6. Godkendelse af udvalgsformænd (halvdelen).
7. Valg af 2 suppleanter.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
 
stk.4 Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet og sat under afstemning på generalforsamlingen, må være indsendt skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Såfremt et forslag ikke kan vedtages, kan ændrings forslag til det oprindelige forslag sættes under afstemning.
stk. 5 Stemmeberettiget og valgbare er alle foreningens aktive medlemmer og ledere over 16 år. Dog skal formanden, næstformanden og kassereren have myndighedsalder. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Vælges kan kun medlemmer, der er til stede ved generalforsamlingen eller som skriftligt har givet tilsagn om at lade sig opstille.
stk. 6 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
I tilfælde af at flere stiller op til personvalg skal dette ske ved skriftlig afstemning. Ligeledes skal vedtægtsændringer sker ved skriftlig afstemning.
Ved andre beslutninger finder skriftlig afstemning sted på begæring og afgøres ved almindelig stemmeflertal.
stk. 7 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes når mindst ¼ af medlemmerne stiller skriftlig og motiveret krav herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter begæringens fremsættelse. Den bekendtgøres efter samme regler som ordinær generalforsamling.
 
§ 6 – Bestyrelsen
stk. 1 Bestyrelsen koordinerer foreningens drift. Den træffer beslutninger i alle administrative og økonomiske spørgsmål, såsom optagelse af lån, køb, salg og pantsætning af fast ejendom under ansvar over for generalforsamlingen. Formanden, næstformanden og kassereren underskriver fornødne dokumenter.
stk. 2 Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, PR, sekretær og aktivitetsudvalgsformænd.
stk. 3 Bestyrelsesmedlemmer vælges på den ordinære generalforsamling for en 2-årig periode. Der vælges halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne og halvdelen af udvalgsformændene. Der vælges 2 suppleanter for 1 år. Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen, sidder denne valgperioden ud.
stk. 4 Bestyrelsen konstituerer sig på først kommende møde efter generalforsamlingen og godkender udvalgenes sammensætning.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, er det formandens stemme som er afgørende.
stk. 5 Formanden indkalder til bestyrelsesmøder ved udsendelse af skriftlig dagsorden. Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. I formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted.
 
§ 7 – Udvalg
stk. 1 Hvert udvalg har sin egen ledelse på min. 3 medlemmer, og altid ulige antal. Udvalgene arbejder selvstændigt i alle anliggender, der alene berører det enkelte udvalg – dog er det bestyrelsens ret eventuelt at omstøde udvalgets dispositioner.
stk. 2 Udvalgets arbejde tilrettelægges økonomisk, så det bærer sig selv. Dispositioner her ud over skal godkendes af bestyrelsen. Udvalgene er ansvarlige for at kontingenter indbetales rettidigt.
Stk. 3 Hver aktivitet indkalder hvert år før generalforsamlingen til et aktivitetsmøde, der efter behov vælger et antal medlemmer til at varetage aktivitetens opgaver. Udvalgene kan oprette underudvalg.
Stk. 4 På aktivitetsmødet udpeges hvert andet år en udvalgsformand for en 2-årig periode. Næstformand og øvrige udvalgsmedlemmer vælges for 1 år. Udvalgsformanden indstilles på generalforsamlingen til bestyrelsen og næstformanden er dennes suppleant.
 
§ 8 – regnskab og revision
stk. 1 Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
Stk.2 Der indkaldes til revisionsmøde senest 8 dage før generalforsamlingen.
stk. 3 Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges for 2 år, men afgår skiftevis. Hvert år vælges 1 revisor + 1 revisorsuppleant.
Stk. 4 Det reviderede regnskab underskrives af alle medlemmer af bestyrelsen.
  
§9 – Vedtægtsændring
Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamling. Der kræves skriftlig afstemning og til godkendelse kræves over halvdelen af de afgivne stemmer.

§ 10 – Opløsning
stk. 1 Foreningen kan kun opløses ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 og højst 4 ugers mellemrum.
stk. 2 Til vedtagelse kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
stk. 3 I tilfælde af opløsning deponeres midler og ejendele hos Viborg kommune og administreres af en fond med 3 eller 4 medlemmer. Midler og ejendele må kun udleveres til en ny idrætsforening I Ørum eller omegn, med lignende formål (se § 2).
 
 
 
ØRUM IF, TJELEVEJ 9, 8830 TJELE - CVR 27951015
 
Adresse

Tjelecenteret
Tjelevej 9, Ørum, 8830 Tjele
   
CVR 30215702

 

 


Kontakt

Centerleder
Kristian Steffensen
Mobil: +45 2117 2597
Email: kristian@tjelecenteret.dkFoulum IF

Formand 
Morten Otte
Mobil: +45 2048 8432
Email: mortenotte@hotmail.com
CVR 29566011


Ørum IF

Formand                       
Morten Dam Rasmussen
Mobil: +45 2515 2755
Email: formand@orum-if.dk

CVR 27951015


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk